ચિત્ર

આ … છે

ટૅગ્સ

, , , , , ,

તમે લાખો કરોડોના કૌભાંડ કરી શકો, આ … છે,
કૌભાંડ કરીનેય છૂટથી હરીફરી શકો, આ … છે.

પોલીસ તો હોય છે ગામ-શહેરની સલામતી માટે,
તમે એ જ પોલીસ જોઈને ડરી શકો, આ … છે.

ચૂંટણી ટાણે કરવાનાં તમારે અઢળક વાયદાઓ,
પછી એ વાયદાઓ કરીને ફરી શકો, આ … છે.

~ જગદીશ કરંગીયા ‘સમય’

Aa___Chhe_25-Mar-2018_Upload

 

ચિત્ર

સજા મળી છે

ટૅગ્સ

, , , , , ,

જિંદગીનો  દાખલો  ખોટો  ગણવાની  સજા  મળી છે,
ઈચ્છાઓને  દાટીને  મહેલ  ચણવાની  સજા મળી છે;
છોડવા પડ્યા ને ! ગામ, શહેર, રાજ્ય અને દેશ પણ,
‘જગદીશ’ આ તો તમને વધુ ભણવાની સજા મળી છે.

~ જગદીશ કરંગીયા ‘સમય’

Saja-Mali-Chhe_18-Mar-2018_Upload

ચિત્ર

હસતો ચહેરો

ટૅગ્સ

, , , , , ,

લાગે છે કે પ્રારબ્ધને પુરુષાર્થ પર હસતું  જોયું છે તમે,
કે પછી, પ્રાણથીયે પ્યારું કોઈ સ્વજન  ખોયું છે તમે?
નહીંતર આમ ના વહે રગેરગમાંથી આંસુ ઓ ‘જગદીશ’
નક્કી  આ  હસતા  ચહેરા  પાછળ  ખૂબ  રોયું છે તમે.

~ જગદીશ કરંગીયા ‘સમય’

Hasto-Chahero_11-Mar-2018_Upload