ચિત્ર

હોવું જોઈએ ને!

ટૅગ્સ

, , , ,

મારામાં થોડુંક તારાપણુંય હોવું જોઈએ ને!
તારામાં થોડુંક મારાપણુંય હોવું જોઈએ ને!
ઝાઝેરાં સુખથી છકી ના જવાયને એટલે,
જીવનમાં થોડુંક ખારાપણુંય હોવું જોઈએ ને!

~ જગદીશ કરંગીયા ‘સમય’Hovu-Joie-Ne_15-Oct-2017

Advertisements

ચિત્ર

કેમ કરી છુપાવશો?

ટૅગ્સ

, , , ,

ખુદને   ખુદથી   કેમ   કરી   છુપાવશો?
ચાંદને  ચાંદનીથી   કેમ  કરી  છુપાવશો?
છોને લાખ બાંધો બુકાની ચહેરો છુપાવવા,
કિંતુ આંખોને આંખોથી કેમ કરી છુપાવશો?

~ જગદીશ કરંગીયા ‘સમય’

Kem-Kari-Chhupavaso_23-Jul-2017_Upload

ચિત્ર

પૂછો નહીં

ટૅગ્સ

, , , ,

પ્રેમ  કરીને  જુઓ,  પ્રેમના  તારણ  પૂછો  નહીં,
આંસુ સારીને જુઓ,  આંસુના ભારણ પૂછો નહીં;
‘જગદીશ’ તમે મન મુકીને માણો ગઝલોને કિન્તુ,
કોઈ  કવિને ગઝલો લખવાના કારણ  પૂછો નહીં.

~ જગદીશ કરંગીયા ‘સમય’

Puchho-Nahi_02-Jul-2017_Upload.jpg